Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Gasynlanan plastik agaç goragçylary

Gysga düşündiriş:

Agaç goragçysy agaçlaryň magistralyny şemaldan, zyýankeşlerden we aýazdan goraýan korplut pena enjamydyr.Aussie Daşky gurşaw plastmassa agaç goragçylary ýeňil korfýutdan ýasalýar, gasynlanan gurluşy bolan plastmassa, oňa güýç berýär.Corflute suw geçirmeýän material bolup, ýokary çydamly we ösýän agajyň zeperlenmeginden goramak üçin niýetlenendir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Agaç goragçylaryny ulanmagyň iň amatly wagty haýsy?

Agaç goragçysyny gurmagyň iň amatly wagty, täze agajyňyzy oturtanyňyzdan soň bolýar, sebäbi bu olary ýerdäki minutlaryndan goraýar.Täze ýaş agaçlaryňyzy eýýäm ekip, ýyrtyjylar sebäpli olary goramalydygyňyza birden düşünen bolsaňyz, agaçlar ýere düşensoň, bu garawullary gurup bilersiňiz.Agaç hasasynyň köklerden ýeterlikdigine göz ýetiriň, şonuň üçin hiç hili bikanun zeper ýetirmez.Agaçlaryňyz eýýäm güne ýanan ýa-da diwar diwarlary bilen örtülen bolsa we zyýany gaty agyr bolmasa, agajy garawul bilen gorap, hatda şu döwürde-de halas edip bilersiňiz.

Aussie tomusy gyzmazdan ozal agaçlaryňyzy goramak üçin eliňizden gelenini ediň, sebäbi köplenç otlar gurak we yssy bolansoň, diwar gabyklary ýa-da towşanlar täze täze baldak gözleýärler.Alterna-da bolmasa, gyşda aýaz ýa-da gar ýagýan ýerde ýaşaýan bolsaňyz, ýene-de agaç goragçylaryňyzyň bardygyna göz ýetirmegiň wagty geldi.Beýleki iýmit ýetmezçiligi wagtynda ýaş agajy çalt gyryp bilýän diwarlardan we towşanlardan goraýar.Magistral halkaly ýaş agajyň, esasanam sowuk gyş aýlarynda ýaşamak mümkinçiligi az.

Täze agaçlaryňyzyň gyş wagtynda goralmagyny üpjün etmegiň başga bir sebäbi, gabygyň gündiziň yssysynda giňelmegi, ýöne gyşyň sowuk gijesinde şertnama baglaşmagydyr.Temperatura tapawudy aşa ýokary bolsa, bu çalt giňelmek we gysylma sikli gabygy bölüp biler, netijede diri galmak mümkinçiligi has pes bolar.

Agaç garawulyny nädip gurmaly?

Aussie Daşky gurşaw agaç goragçylaryny gurmak gaty aňsat.Tekiz paketi açyp, aýratyn agaç magistral garawullaryny aýyranyňyzdan soň, garawullaryň hersini asyl üçburçluk görnüşinde açyň.Soňra garawulyň topragyň üstünde oturmagy we agaç hasasyny garawulyň içki ýakasyndan aşak süýşürmegi üçin süýşüriň.Ahyrynda garawulyň ýerini berkitmek üçin hasany ýere çekiň.Agaç garawuldan çykýança garawulyny ýerinde goýup bilersiňiz, soň ony aýryp, başga bir täze agaç üçin ulanyp bilersiňiz.Ösýän agajy we gabygyny barlamak üçin her alty aýdan agaç goragçysyny aýyrmagy maslahat berýäris.Şeýle hem, agajyň düýbünde we garawulyň içinde ösen islendik haşal otlary arassalamaga mümkinçilik berýär.Agaç henizem garawulyň içinde oňat gabat gelýän bolsa, ony çalşyň we alty aýdan soň barlaň.

Haryt

PP korflute agaç goragçylary

Reňk

Sahypa, müşderiniň isleýşi ýaly islendik reňkde bolup biler

Ölçegi

ululygyny düzüp bolýar

Galyňlyk

2mm iň amatly, 6-12 mm hem üpjün edilip bilner

GSM

200-3000G / M2

Aýratynlyk

Çydamly, suw geçirmeýän, ekologiýa taýdan arassa, gaýtadan ulanylýan

Arza

Gaplamak / goramak

Eltip bermegiň wagty

Goýumdan 10-15 gün soň

MOQ

Adaty ululygy üçin: 5000 bölek;ululygyny düzmek: 10000 bölek
PP korflute agaç goragçylary 03
PP korflute agaç goragçylary 04
PP korflute agaç goragçylary 01

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň