Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Habarlar

 • Täze PP çukur tagtasynyň önümçilik liniýasy hödürlendi.

  Täze PP çukur tagtasynyň önümçilik liniýasy hödürlendi.

  Sargytlara barha artýan islegi kanagatlandyrmak üçin, Qingdao Hengsheng Plastik Co. .Täze pp çukur tagtasy (korreks list) önümçilik liniýasy galyňlygy 2 mm-den 8mm we ini 2600mm bolan tagtalary öndürýär.Öndürilen pp çukur listleriň üstü tekiz we ölçegleri adaty.Tagta, esasan, gidroizolýasiýa, ýangynyň yza galmagy we galyndylara garşylyk häsiýetleri bolan polipropilenden ýasalýar.Şol bir wagtyň özünde içi boş tagta gaýtadan işlenip, arassalanyp we gaýtadan ulanylyp bilner.Gaplamak, tehnika, ýeňil senagat, poçta, azyk, öý enjamlary, bezeg we beýleki meýdanlar üçin amatly, ol ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa materialdyr.
  Koprak oka
 • Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iberilen koroplast listleri şu gün ýüklenýär

  Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iberilen koroplast listleri şu gün ýüklenýär

  The coroplast sheets sent to the united state are loaded today . 1*40HQ Container full of pp corrugated board to USA 2.4mm&4.5mm ,density 850g size: 1.22*2.44m, 0.915*2.44m or customized size own factory ,Good quality, favorable price, waiting for your inquiry amy@qdhsplastic.com  ,whatsapp/wechat:+86 18661437117
  Koprak oka
 • Plastiki çukur tagtanyň gutusy bilen kartonyň bahasynyň arasynda näme tapawut bar?

  Plastiki çukur tagtanyň gutusy bilen kartonyň bahasynyň arasynda näme tapawut bar?

  Häzirki wagtda bazarda giňden ýaýran iki görnüşli gaplama gaby bar, biri içi boş gaplama gapagy, beýlekisi karton.Bu gün size bu iki gaplama gapynyň aýratynlyklary we bahalary barada gürrüň bererin.Ilki bilen kartonlar hakda gürleşeliň.Kartonlaryň çig malynyň köpüsi agaç pulpasydyr.Bahasy ýokary bolmasa-da, daşky gurşawy goramak üçin amatly däl uzak ösüş sikli bar.Bütin karton materialy ýokary hilli we ulanmak üçin has amatly, ýöne kemçilik bar, deformasiýa aňsat bolan aýratyn şertlere laýyk gelmek, siklleri ulanmak, müşderileriň ykdysady çykdajylaryny köpeltmek, ylym we tehnologiýanyň ösmegi bilen bir guty bar kartonyň ornuny tutdular, size çalt hyzmat eder, bu PP içi boş gutular.Çig malyň boş plastinka önümçiligi PP polipropilen gaplamakdyr, bu çig malyň daşky gurşawy goramagynyň bir hili hilegärligi, önümçilik wagtynda her dürli funksiýa goşup biler ...
  Koprak oka
 • Näme üçin pp boş tagta mahabat pudagynda ulanylyp bilner

  Näme üçin pp boş tagta mahabat pudagynda ulanylyp bilner

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, pp içi boş tagtany diňe gaplamakda, gurluşykda ulanmak bilen çäklenmän, bildiriş tagtalary we önüm görkeziş tekjeleri hökmünde hem ulanyp bolar, bu gün ýörite bellikler üçin ýörite gürleşeris.Bellik tagtalary köplenç tekiz we tekiz bolmaly, diňe şeýdip çap edilen mahabat suraty has owadan, sypaýy bolup biler, bildiriş tagtasynyň tekizligi köplenç mahabat suratynyň umumy täsirine täsir edýär we pp içi boş tagtanyň hut şu artykmaçlygy sebäpli bolýar mahabat pudagy tarapyndan makul bilner.PP Hollow tagtasy gaty tekiz häsiýetlere eýedir, bildiriş tagtalary üçin ulanylýan içi boş tagta, adatça, ýokary hilli birleşdirilen täze çig mal çukur tagtasyndan ýasalýar, soňra bolsa galyňlygyny, ululygyny, reňkini, şahsylaşdyrylan özleşdirmesini müşderiniň halaýan görnüşine görä.Adatça alamat mahabatynda, uly ekran belgilerinde, ýol belgilerinde, wagtlaýyn iş alamatlarynda, howply meýdan alamatlarynda, howly gollanma belgilerinde monohrom çap etmek, köp reňkli çap etmek ýa-da ...
  Koprak oka
 • Hemmäňize Täze ýyl gutly bolsun

  Hemmäňize Täze ýyl gutly bolsun

  Täze ýyl bagt getirýär we Täze ýyl size rahatlyk, rahat iş we bagtly maşgala getirer diýip umyt edýäris Önümlerimiz: pp corflute list.Eplenýän gaplama gutusy.poly goramak sahypasy.Mahabat belgisi we dürli dolanyşyk gutulary friendshli dostlarymyzyň zawodymyza gelip, biziň bilen iş gatnaşyklaryny ýola goýmagy tüýs ýürekden garşylaýarys.ýeňiş gazanarys!
  Koprak oka
 • Alamatlar Itiňizden soň arassalanýar 12 x 9 Howa belgisi metal simli H-paýlary bilen iberilýär

  Alamatlar Itiňizden soň arassalanýar 12 x 9 Howa belgisi metal simli H-paýlary bilen iberilýär

  Bu gün.ABŞ-ly müşderä iberilýän korflute poçta belgisi kostýumlaryny taýýarlaýarys.Mundan başga-da, müşderiniň islegi boýunça dürli korflute list önümlerini edip bileris.
  Koprak oka
 • Çukur önümleriniň hiline gözegçilik etmegiň ähmiýeti

  Çukur önümleriniň hiline gözegçilik etmegiň ähmiýeti

  Bazaryň ýiti bäsdeşligi we kynçylyklary sebäpli kompaniýa ösen çukur tagtasynyň önümçiligini ylmy dolandyryşy amala aşyrýar Çukur tagtasynyň önümçilik prosesinde, gözegçilik we gözden geçirmek üçin hil ulgamynyň talaplaryna laýyklykda, içi boş önümleriň hiliniň a bolmagy üçin düýpli we ygtybarly kepillik.
  Koprak oka
 • Awstraliýaly müşderileriň biziň bilen uzak möhletli gatnaşyk gurmagyny mähirli gutlaýaryn

  Awstraliýaly müşderileriň biziň bilen uzak möhletli gatnaşyk gurmagyny mähirli gutlaýaryn

  Bu hepde. Täze Awstraliýa müşderimiz bilen poly goramak taslamasy boýunça hyzmatdaşlyga başladyk.Daşary ýurt bazarynda köp gat gorag kagyzy satýarys.Emma bu önümlerde ilkinji gezek uzak möhletli şertnamalara gol çekýäris.Müşderiniň ynamy üçin sag boluň.Çingdao Hengşeng tutuş adam has köp işlär.
  Koprak oka
 • PP corflute okra gaplaýyş gutusy Peru müşderimize iberýär

  PP corflute okra gaplaýyş gutusy Peru müşderimize iberýär

  Perunyň müşderisinden bukulýan çişirilen pp gaplaýyş gutusyny oba hojalygynda iberýäris.Ipük daşamak we gaplamak üçin PP tüýdükli list gaty meşhurdy
  Koprak oka
 • Zawod sowuk howa sebäpli bir gün ýapyldy

  Zawod sowuk howa sebäpli bir gün ýapyldy

  “Qingdao Hengsheng Plastic Co., Ltd” 2011-nji ýyldan bäri döredildi. Önümlerimiz: pp corflute board.pp danpla guty.boýalan korflut belgisi.bukulýan gaplama gutusy.dolanyşyk gutulary Güýçli sowuga sebäp bolýar.ertir 1 gün dynç alarys.Peoplehli adamlaryň ýyly we rahat ýaşamagyny arzuw edýärin.
  Koprak oka
 • Bu hepde Howpsuzlyk ýangyn türgenleşigi bar

  Bu hepde Howpsuzlyk ýangyn türgenleşigi bar

  Qingdao Hengsheng Plastik Co.Işgärleriň ýangynda öz-özüňi halas etmek we öz-özüňi halas etmek baradaky habardarlygyny ýokarlandyrmak we ýangynyň öňüni almak jogapkär adamynyň we meýletin ýangyn söndürijileriniň jogapkärçiligini aýdyňlaşdyrmak.Işgärleriň ýangyn habardarlygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, kompaniýanyň ýangyn söndüriji desgalarynyň işini barlaň, adatdan daşary ýagdaýlarda işgärleriň uýgunlaşmagyny we öz-özüni goramak ukybyny ýokarlandyryň, şeýlelik bilen her bir işgär ýangyn söndüriji bilimlere düşünip biler we jaň etmegi bilip biler. polisiýa, ýangyny söndüriň, işgärleri ewakuasiýa ediň we ýangyn bolan ýagdaýynda ýaralanan materiallary halas ediň, kompaniýanyň Howpsuzlyk gözegçilik otagy ýangyn türgenleşigini geçirmegi meýilleşdirýär, Oktýabr Noýabr Dekabr Maglumatlary o ...
  Koprak oka
 • deňiz önümlerini gaplamak gutusy QIngdao Hengsheng Plastikadan täze dizaýn

  deňiz önümlerini gaplamak gutusy QIngdao Hengsheng Plastikadan täze dizaýn

  Deňiz iýmit gaplaýyş materialyna ýokary hilli talaplar bar, deşikli korflýut list ýasamak üçin gutyny çydamly edýän 100 göterim päk PP ulanýarys.
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/9