Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

PP korflute agaç goragçylary

Gysga düşündiriş:

Agaç goragçysy agaçlaryň magistralyny şemaldan, zyýankeşlerden we aýazdan goraýan korplut pena enjamydyr.Aussie Daşky gurşaw plastmassa agaç goragçylary ýeňil korfýutdan ýasalýar, gasynlanan gurluşy bolan plastmassa, oňa güýç berýär.Corflute suw geçirmeýän material bolup, ýokary çydamly we ösýän agajyň zeperlenmeginden goramak üçin niýetlenendir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Agaç goragçylarymyzyň aýratynlyklary

Aussie Daşky gurşaw agaç goragçylary açyş ýa-da abadanlaşdyryş taslamalary, tebigaty goramak işleri we agaçlary zyýankeşleriň we ýeliň zyýanyndan goramak üçin amatlydyr.Olara diňe bir agaç ýagdaýy gerek (üç ýa-da dört taýak talap edýän beýlekilerden tapawutlylykda), şonuň üçin gurmak aňsat.Şeýle hem, UV çydamly, suw geçirmeýän we örän çydamly.Agaç goragçyňyz açylanda üçburç şekilli aňsatlyk bilen bukulýan tekiz paketde gelýär.Olar 10 ýa-da 50 paketde bar we 450mm ýa-da 600mm beýik agaç goragçylaryny satyn alyp bilersiňiz (agaç taýaklary goşulmaýar).
Ong Güýçli we gaýtadan ulanylýar
Cor Korflýutdan ýasaldy
Early Irki ulalanda agaçlary goraýar
Installation Easyönekeý gurnama (diňe bir agaç paýyny talap edýär)
UV durnuklaşdyryldy

Agaç garawulynyň näme peýdalary bar?

Gasynlanan plastmas agaç goragçylary, gurluşyk işlerinden tä täjirçilik taslamalaryna we ýaşaýyş baglaryna çenli köp sanly abadanlaşdyryş taslamalarynda ulanylýar.Agaç garawullary agaçlaryňyzyň ýaş, ulalanda we zyýana sezewar bolup bilmekleri üçin möhüm bolup biler, esasanam ekilenden soň ilkinji iki ýylda.Bu agaç magistral garawullary, täze Aussie howa şertleri we köp sanly ýerli maldarlarymyz bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda täze agaçlaryňyza ýaşamak üçin iň gowy mümkinçilik berýär.

Treesaş agaçlary tupanlarda partlap, ýok edip, doň ýa-da aýaz zerarly zaýalap, ulaglar bilen sürüp, kesip we aç kenguru, diwar we towşan iýip bolýar.Agaç goragçysy agajy diňe bir ulaglardan, motosikllerden ýa-da otlaýjylardan gaça durmak üçin uzakdan görünmek bilen çäklenmän, ýyrtyjylara fiziki gorag päsgelçiligini hem berýär.Agaç goragçysy ösýän agajyň gerbisidler bilen tötänleýin sepilmeginden gorap biler we UV şöhlelerini azaldýan, agajyň töwereginde çyglylygy we kömürturşy gazyny ýokarlandyrýan mikro-gurşaw döredip biler.
Korflute agajynyň magistral goragçysy UV durnuklaşdyrylan plastmassadan ýasalan we gaty güýçli we çydamly önümdir.Bir gezekden köp ulanyp bolýar we diňe bir agaç hasasy bilen gurmak aňsat.

Agaç goragçysy bilen ösüşi güýçlendiriň

Plastiki agaç magistral goragçysy tarapyndan döredilen täze agaçlaryňyzyň töweregindäki mikroklimat, ýaş agaçlaryňyzyň irki ösmegine kömek edýär.Çyglylygyň ýokarlanmagy, kömürturşy gazynyň derejesi we aýazdan goramak, ýagyşdan we ýyrtyjylardan goramak, bularyň hemmesi birleşip, agaçlaryňyza beýik we güýçli ösmek üçin iň gowy mümkinçilik berýär.Diwar, kenguru, bandikot ýa-da towşan köp bolan sebitde ýaşaýan bolsaňyz, bu aç marsupiallar tarapyndan bir gijede täze ösüşiň nädip ýok edilip biljekdigine eýýäm düşünersiňiz.Täze agaçlaryňyzyň hersini taslamak üçin agaç goragçysyny ulanmagyň manyly ýeke-täk çemeleşmesi şol.Otherwiseogsam, agaçlaryňyz bir gije iýiler!

Agaç magistral goragçylaryny ulanmak arkaly çözülip bilinjek başga bir mesele, agajyň düýbüni gazýan öý haýwanlaryna we zyýankeşlere ýetirilen zyýan.Bu ýaş agaçlaryň täze köklerine zeper ýetirip, janlylygyny peseldip biler ýa-da agaçlary öldürip biler.Täze agaçlar üçin agaç goragçysyny ulanmagyň köplenç ünsden düşürýän peýdasy, puluňyzy tygşytlamagydyr.Sebäbi täze agaçlaryňyzyň köpüsi diri galýar, şonuň üçin elementlere ýa-da ýyrtyjylara ýitirilen agaçlary çalyşmak üçin has köp agaç satyn almaly dälsiňiz.

PP korflute agaç goragçylary 02 PP korflute agaç goragçylary 03 PP korflute agaç goragçylary 04 PP korflute agaç goragçylary 01 PP korflute agaç goragçylary 05 PP korflute agaç goragçylary 06 PP korflute agaç goragçylary 07 PP korflute agaç goragçylary 08

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň