PP plastmassa gasynlanan list (korflut list we koroplast listi hem diýilýär)

Gysga düşündiriş:

Polipropilen goşa polotno, tüýdükli polipropilen, Coroplast ýa-da gasynlanan plastmassa diýlip hem bilinýär, ýeňil we çydamly tygşytly materialdyr. Ekiz diwar görnüşinde listler köplenç içerde we daşarda bellik, söwda sergisi we bölek satuw displeýleri üçin ulanylýar. Polipropilen ekiz diwar, şablonlar, beton galyplar we wagtlaýyn pol örtükleri üçin ulanýan gurluşyk potratçylary üçin tygşytly we ýeňil saýlaw edýär. Tüýdükli polipropilen gaplamakda has ygtybarly, suwa çydamly we kagyz esasly gaplamaga gaýtadan ulanylýan ýa-da gaýtadan ulanylýan alternatiwa hökmünde meşhur saýlawy edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PP plastmassa gasynlanan list näme

“Hengsheng Plastic Co., Ltd”, dürli aç-açan we aç-açan görnüşlerde, şeýle hem çap etmek üçin korona bilen bejerilen bahalarda amaly programmaňyz üçin dogry goşa polipropilen bilen üpjün edip biler.

“Hengsheng Plastic Co., Ltd” önümçilikde öňdebaryjy önüm öndüriji. Mundan başga-da, gasynlanan plastmassany programmalaryňyzda ulanmaga taýýardygyny anyklamak üçin size göwrümli we marşrut hyzmatlary bilen kömek edip bileris.

Goşmaça gymmatly hyzmatlar gerek bolsa, “Hengsheng Plastic Co., Ltd.” -den başga zat gözlemäň. Facilitieserli desgalarymyzda we iň oňat müşderi hyzmatyny we amatlylygyny üpjün etmek isleýän tejribeli toparlar tarapyndan işleýän, ýerli mümkinçiliklerimizde we amatly mümkinçiliklerde ýerleşýän merkezlerde dürli öwrüliş we ýasama görnüşlerini hödürleýäris.

“Hengsheng Plastic Co., Ltd” topary, polipropilen ekiz diwar üçin zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmaga kömek etmäge taýýardyr. Ora-da plastmassa we şuňa meňzeş önümler sanawymyzda köp sanly beýleki öňdebaryjy materiallary saýlamaga kömek edeliň - Has giňişleýin maglumat üçin şu gün Hengsheng Plastic Co., Ltd kärhanasyna ýüz tutuň!

PP plastic corrugated sheet(also known as corflute sheet and coroplast sheet)01
PP plastic corrugated sheet(also known as corflute sheet and coroplast sheet)02
PP plastic corrugated sheet(also known as corflute sheet and coroplast sheet)03
PP plastic corrugated sheet(also known as corflute sheet and coroplast sheet)07

Üstünlik

PP çukur tagtasy ekologiýa taýdan arassa gaplama materialy üçin täze görnüş, gasynlanan plastmassa örtük ulanylanda tozan öndürmeýär, gasynlanan karton bilen deňeşdirilende 5-10 esse köp aýlawly ömri bar, ýakyn wagtda kartonyň ýerini alar. geljekde esasan gaplamak ulanylyşynda. üstesine-de, ýeňil, oňat berkligi, çeýe ululygy we arzan bahasy bilen gasynlanan list.

Haryt

 PP plastmassa gasynlanan list (korflut list we koroplast listi hem diýilýär)

Reňk

 Sahypa, müşderiniň isleýşi ýaly islendik reňkde bolup biler

Ölçegi

 4 * 8ft we 18 * 24inch iň meşhur ululykdyr, beýleki ululyklary sazlap bolýar

Galyňlyk

 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm iň amatly, 6-12 mm hem üpjün edilip bilner

GSM

200-3000G / M2

Aýratynlyk

Çydamly, suw geçirmeýän, ekologiýa taýdan arassa, gaýtadan ulanylýan

Arza

Gaplamak / goramak / dolanyşyk / mahabat

Eltip bermegiň wagty

 Goýumdan 10-15 gün soň

MOQ

 Adaty ululygy üçin: 100 bölek; ululygyny düzmek: 200 bölek
PP plastic corrugated sheet(also known as corflute sheet and coroplast sheet)04
PP plastic corrugated sheet(also known as corflute sheet and coroplast sheet)05
PP plastic corrugated sheet(also known as corflute sheet and coroplast sheet)06

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň