Önümler

 •  PP plastic corrugated sheet(also known as corflute sheet and coroplast sheet)

   PP plastmassa gasynlanan list (korflut list we koroplast listi hem diýilýär)

  Polipropilen goşa polotno, tüýdükli polipropilen, Coroplast ýa-da gasynlanan plastmassa diýlip hem bilinýär, ýeňil we çydamly tygşytly materialdyr. Ekiz diwar görnüşinde listler köplenç içerde we daşarda bellik, söwda sergisi we bölek satuw displeýleri üçin ulanylýar. Polipropilen ekiz diwar, şablonlar, beton galyplar we wagtlaýyn pol örtükleri üçin ulanýan gurluşyk potratçylary üçin tygşytly we ýeňil saýlaw edýär. Tüýdükli polipropilen gaplamakda has ygtybarly, suwa çydamly we kagyz esasly gaplamaga gaýtadan ulanylýan ýa-da gaýtadan ulanylýan alternatiwa hökmünde meşhur saýlawy edýär.

 •  PP corflute tree guards

   PP korflute agaç goragçylary

  Agaç goragçysy agaçlaryň magistralyny şemaldan, zyýan berijilerden we aýazdan goraýan korplut pena enjamydyr. Aussie Daşky gurşaw plastik agaç goragçylary ýeňil korflýutdan ýasalýar, bu oňa goşmaça güýç berýän gasynlanan gurluşly plastmassa. Corflute, suw geçirmeýän material bolup, gaty çydamly we ösýän agajyň zeperlenmeginden goramak üçin niýetlenendir.

 • Corrugated Plastic Tree Guards

  Gasynlanan plastik agaç goragçylary

  Agaç goragçysy agaçlaryň magistralyny şemaldan, zyýan berijilerden we aýazdan goraýan korplut pena enjamydyr. Aussie Daşky gurşaw plastik agaç goragçylary ýeňil korflýutdan ýasalýar, bu oňa goşmaça güýç berýän gasynlanan gurluşly plastmassa. Corflute, suw geçirmeýän material bolup, gaty çydamly we ösýän agajyň zeperlenmeginden goramak üçin niýetlenendir.

 • Custom outdoor happy birthday plastic lawn card yard sign with stakes and letters

  Custörite açyk meýdanda doglan günüň gutly bolsun, plastmassa gazon kartoçkasy, harplar we harplar

  Şeýle hem pp plastinka kagyzy (“Flutly polipropilen list”) diýlip atlandyrylýan, ýeňil (içi boş gurluş), zäherli däl, suw geçirmeýän, zarba garşy, poslama garşy durýan uzak materialdyr. Karton bilen deňeşdirilende, suw geçirmeýän we reňkli nahar iýmegiň artykmaçlyklary bar. Siz şekil, ululyk, galyňlyk, agram, reňk we çap edip bilersiňiz.

 • PP correx corflute foldable box

  PP korreks korflute bukulýan guty

  Plastmassa gasynlanan guty PP ýaly plastmassa çig maldan ýasalýar we plastmassa gasynlanan tagta kalendary bilen degişli doldurgyçlary we goşundylary goşýar, soňra gyzgyn eritme kebşirlemek, çap etmek we beýleki proseduralar arkaly we gaplaýyş materiallaryndan ýasalýar. Oba hojalygynyň daşky gaplamasy ýaly makalalary gaplamak üçin ulanylýar

 • PP hollow sheet floor construction protection

  PP çukur poluň gurluşyndan goramak

  Pp poly goramak sahypasy näme? Gasynlanan plastmassa pollary goramak PP Suw geçirmeýän korflut listi, Corflute, Coroplast, Correx, Danpla, Corriboard, Corriflute, ekiz diwar plastmassa list. Impactokary täsirli polimer polipropilen ýa-da polietilen bilen öndürilen gasynlanan plastmassa list, ekranda çap etmek, sanly çap etmek, gaplamak, poly goramak, içerde we daşarda ulanmak üçin amatly. Esasy ululygy: 4′x8 ′, 18 ″ x24 ″, 2440x1220mm, 2400x1200mm, ...
 • Anti static(ESD)/Fire resistance/Anti UV/Conductive pp corrugated sheet

  Anti statik (ESD) / Fireangyna garşylyk / UV garşy / geçiriji pp gasynlanan list

  Dürli pudaklarda plastmassa gasynlanan listleri ulanmak üçin dürli talaplar barlygy sebäpli, adaty önümler ýörite maksatlar üçin müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bilmeýär. Bu esassyz ulanylmagyna we çykdajylaryň sarp edilmegine getirer. Önümi müşderiniň isleglerine has laýyk etmek üçin müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülen funksional komponentleri goşýarys.

 • Customized pp corrugated fruit & vegetable foldable packing box

  Custöriteleşdirilen pp gasynlanan miweler we gök önümler bukulýan gaplama gutusy

  Miwe we gök önümçiliginde ulanmak üçin “Fresh Produce Packaging” -iň doly görnüşini öndürýäris, ýeňil agram ýygnamakdan başlap, stol üzümi, asparagus üçin konteýnerleri daşamak üçin bir tarapa çenli.

 • PP plastic corflute layer pad

  PP plastmassa korflut gatlagy

  Gatlak ýassyklar, şeýle hem gatlak bölüjini we aýratyn sahypany atlandyrýarlar.

 • Corrugated plastic recycle bin

  Gasynlanan plastmassa gap

  Yassyk ýassygy gowy. Gasynlanan tagtanyň aýratyn gurluşy barlygy sebäpli, kagyz gurluşynyň düzümindäki 60 ~ 70% göwrümi boş, şonuň üçin amortizasiýany gowy ýerine ýetirýär we gaplaýyş önümleriniň çaknyşmagyndan we täsirinden gaça durup biler.