Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Önümler

 • PP plastmassa gasynlanan list (korflut list we koroplast listi hem diýilýär)

  PP plastmassa gasynlanan list (korflut list we koroplast listi hem diýilýär)

  Polipropilen goşa diwar kagyzy, tüýdükli polipropilen, Coroplast ýa-da ýönekeý gasynlanan plastmassa diýlip hem bilinýär, ýeňil we çydamly tygşytly materialdyr.Ekiz diwar görnüşinde, listler köplenç içerde we daşarda, şeýle hem söwda sergisinde we bölekleýin displeýlerde ulanylýar.Polipropilen ekiz diwar, şablonlar, beton galyplar we wagtlaýyn pol örtükleri üçin ulanýan gurluşyk potratçylary üçin tygşytly we ýeňil saýlaw edýär.Tüýdükli polipropilen, şeýle hem kagyz esasly gaplamalara has çydamly, suwa çydamly we gaýtadan ulanylýan ýa-da gaýtadan ulanylýan alternatiwa hökmünde gaplamakda meşhur saýlaýar.

 • PP korflute agaç goragçylary

  PP korflute agaç goragçylary

  Agaç goragçysy agaçlaryň magistralyny şemaldan, zyýankeşlerden we aýazdan goraýan korplut pena enjamydyr.Aussie Daşky gurşaw plastmassa agaç goragçylary ýeňil korfýutdan ýasalýar, gasynlanan gurluşy bolan plastmassa, oňa güýç berýär.Corflute suw geçirmeýän material bolup, ýokary çydamly we ösýän agajyň zeperlenmeginden goramak üçin niýetlenendir.

 • Gasynlanan plastik agaç goragçylary

  Gasynlanan plastik agaç goragçylary

  Agaç goragçysy agaçlaryň magistralyny şemaldan, zyýankeşlerden we aýazdan goraýan korplut pena enjamydyr.Aussie Daşky gurşaw plastmassa agaç goragçylary ýeňil korfýutdan ýasalýar, gasynlanan gurluşy bolan plastmassa, oňa güýç berýär.Corflute suw geçirmeýän material bolup, ýokary çydamly we ösýän agajyň zeperlenmeginden goramak üçin niýetlenendir.

 • DÖB korreks sahypasynyň ýa-da koroplast tagtasynyň funksiýalary we aýratynlyklary

  DÖB korreks sahypasynyň ýa-da koroplast tagtasynyň funksiýalary we aýratynlyklary

  Antik statik çukur plitalary (ESD pp çukur tagtasy) esasan has statiki elektrik öndürýän zawodlarda we ussahanalarda, bölekler gurmak, awtoulag duralgalaryny izolirlemek, gaplamak we jaýlary bezemek üçin ulanylýar.Şeýle hem, bölek hökmünde statiki aýlanyş gutularyna we statiki boş boş plastinka aýlanyş gutularyna ýerleşdirilip bilner.Mundan başga-da, elektroniki we elektroniki bölekleri saklamak we dürli elektrik enjamlaryny daşamak we saklamak üçin boş statiki çukur plitalary çukur plastinka gutularyna ýasap bolýar!

 • Custörite açyk meýdanda doglan günüň gutly bolsun, plastmassa gazon kartoçkasy, harplar we harplar

  Custörite açyk meýdanda doglan günüň gutly bolsun, plastmassa gazon kartoçkasy, harplar we harplar

  Şeýle hem pp plastinka listi (“Fluted Polipropilen Sheet”) diýilýär, ýeňil (içi boş gurluş), zäherli däl, suw geçirmeýän, zarba garşy, poslama garşy durýan uzak material.Karton bilen deňeşdirilende, suw geçirmeýän we reňkli nahar iýmegiň artykmaçlyklary bar. Siz şekil, ululyk, galyňlyk, agram, reňk we çap edip bilersiňiz.

 • PP korreks korflute bukulýan guty

  PP korreks korflute bukulýan guty

  Plastmassa gasynlanan guty, PP ýaly plastmassa çig maldan ýasalýar we plastmassa gasynlanan tagta kalendary bilen degişli doldurgyçlary we goşundylary goşýar, soňra gyzgyn eritme kebşirlemek, çap etmek we beýleki proseduralar arkaly we gaplama materiallaryndan ýasalýar.Oba hojalygynyň daşky gaplamasy ýaly makalalary gaplamak üçin ulanylýar

 • PP çukur poluň gurluşyny goramak

  PP çukur poluň gurluşyny goramak

  Pp poly goramak sahypasy näme?Gasynlanan plastmassa pollary goramak PP Suw geçirmeýän korflut kagyzy, Corflute, Coroplast, Correx, Danpla, Corriboard, Corriflute, ekiz diwar plastmassa list.Impactokary täsirli polimer polipropilen ýa-da polietilenden öndürilen gasynlanan plastmassa list, ekranda çap etmek, sanly çap etmek, gaplamak, poly goramak, içerde we daşarda ulanmak üçin amatly. Esasy ululygy: 4′x8 ′, 18 ″ x24 ″, 2440x1220mm, 2400x1200mm, ...
 • Anti statik (ESD) / Fireangyna garşylyk / UV garşy / geçiriji pp gasynlanan list

  Anti statik (ESD) / Fireangyna garşylyk / UV garşy / geçiriji pp gasynlanan list

  Dürli pudaklarda plastmassa gasynlanan listleri ulanmak üçin dürli talaplar barlygy sebäpli, adaty önümler ýörite maksatlar üçin müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bilmeýär.Bu esassyz ulanylmagyna we çykdajylaryň sarp edilmegine getirer.Önümi müşderiniň isleglerine has laýyk etmek üçin müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülen funksional komponentleri goşýarys.

 • Custöriteleşdirilen pp gasynlanan miweler we gök önümler bukulýan gaplama gutusy

  Custöriteleşdirilen pp gasynlanan miweler we gök önümler bukulýan gaplama gutusy

  Miwe we gök önümçiliginde ulanmak üçin “Fresh Produce Packaging” -iň doly görnüşini öndürýäris, ýeňil agram ýygnamakdan başlap, stol üzümi, asparagus üçin konteýnerleri ugratmakdan başlap.

 • PP plastmassa korflut gatlagy

  PP plastmassa korflut gatlagy

  Gatlak ýassyklar, şeýle hem gatlak bölüjini we aýratyn sahypany atlandyrýarlar.

 • Gasynlanan plastmassa gap

  Gasynlanan plastmassa gap

  Yassyk ýassygy gowy.Gasynlanan tagtanyň aýratyn gurluşy barlygy sebäpli, kagyz gurluşynyň düzümindäki 60 ~ 70% göwrümi boş, şonuň üçin amortizasiýany gowy ýerine ýetirýär we gaplaýyş önümleriniň çaknyşmagyndan we täsirinden gaça durup biler.